Home
 Algemene voorwaarden   Winkelwagen 
Producten
  Plafonds
  Wanden
  Plafondprofielen
  Verlichting
  Accessoires
 
Extra
  Links
  Contact
  Disclaimer
  Showroom
  Montage uitleg
  Moduulmaat uitleg
  Algemene voorwaarden
 
  Winkelwagen

 

Disclaimer
Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V
1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V
2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te ontzeggen.
3.Wijziging
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V is te allen tijde gerechtigd de informatie op Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V adviseert u Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
4. Doel Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V aangeboden producten zijn de voorwaarden van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V zijn de voorwaarden van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V of haar partner geleverde deel van het pakket. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V de informatie op Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
5. Hyperlinks
a. De website van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V kan hyperlinks naar websites van partners van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
6. Eigendom
Alle rechten op Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V en alle informatie op deze website berusten volledig bij Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V, haar partners en adverteerders. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V geldt: © 2009 Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V, Nederland.
7. Informatie
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V Het is niet toegestaan informatie die van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
8. Gebruiksrecht
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te kunnen raadplegen of Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V worden ontsloten. Bovendien is het verboden Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
9. Beveiliging
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.
10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
11. Aansprakelijkheid
Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Gerrit Smit Systeem Plafonds B.V worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  Almelo